Polityka Prywatności

1. Preambuła

Ochrona danych osobowych jest sprawą priorytetową dla Scitec Kft.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest udzielenie pełnych informacji osobom odwiedzającym strony internetowe obsługiwane przez Scitec Kft., osobom zaangażowanym w zarząrzanie danymi marketingowymi przez Scitec Kft. oraz osobom zgłaszającym się na stanowiska ogłoszone przez Scitec Kft. na temat praktyk zarządzania danymi Scitec Kft., zgodnie z ustawą CXII z 2011 roku o prawie do samostanowieniu informacji i wolności informacji („Infotv”).

2. Ogólne postanowienia

Dane osobowe podlegające niniejszej Polityce Prywatności są obsługiwane przez spółkę Scitec Kft. (siedziba: H-2120 Dukaneszi, Csörsz árok köz 2.; centralna administracja: H-1138 Budapest, Váci út 178.; sąd rejestracyjny: Sąd Rejestrowy Sądu Rejonowego w Budapeszcie; numer rejestacyjny: 13-09-178132; zwaną dalej: „Scitec”), na podstawie dobrowolnej zgody osób zainteresowanych. Spółka Scitec Kft. w ramach poszczególnych przypadków zarządzania danymi na podstawie pisemnej zgody osoby zainteresowanej gromadzi i przechowuje również specjalne dane.

Spółka Scitec Kft. przetwarza zapisane dane osobowe wyłącznie do chwili istnienia celu zarządzania danymi, ale najpóźniej do cofnięcia zgody osoby zainteresowanej.

Scitek realizuje zarządzanie danymi przy spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych. W tym zakresie podejmie wszelkie działania techniczne i organizacyjne oraz opracuje zasady proceduralne niezbędne do spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych i zapewnienia prywatności.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Scitec

Scitec dla wszystkich zainteresowanych osób zapewnia możliwość nawiązania kontaktu przez Internet. Na stronach internetowych Scitec dostępnych w różnych językach, osoby zainteresowane mają możliwość podania imienia i nazwiska oraz zarejestrowania pytania po wybraniu charakteru pytania. Spółka Scitec Kft. przetwarza zapisane dane osobowe do momentu cofnięcia zgody osoby zainteresowanej, ale najpóźniej do 3 lat od zarejestrowania pytania. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie zobowiązani do zachowania poufności pracownicy działu Marketingu Scitec.

4. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące fitnessu

Scitec na swojej stronie internetowej zapewnia możliwość osobom zainteresowanym na zadawanie pytań dotyczących fintessu. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, Scitec rejestruje pełny tekst pytania i rodzaj pytania, płeć, wiek, wzrost, wagę i adres e-mail danej osoby. Scitec przetwarza specjalne i inne dane osobowe w celu udzielenia pełnej, kompetentnej odpowiedzi na pytanie. Osoba zainteresowana zostanie powiadomiona o udzieleniu odpowiedzi na pytanie na zarejestrowany adres e-mail. Osoba zainteresowana, podając swoje dane osobowe i wysyłając pytanie wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Scitec opublikuje na swojej stronie internetowej treść pytania oraz udzieloną odpowiedź eksperta, jednak w taki sposób, który uniemożliwia zidentyfikowanie osoby zadającej pytanie.

Spółka Scitec Kft. może przechowywać zarejestrowane dane osobowe do momentu cofnięcia zgody osoby zainteresowanej, ale najpóźniej do 3 lat od udzielenia odpowiedzi na pytanie. Dostęp do zapisanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu Marketingu Scitec.

Odpowiedź udzielona przez Scitec służy wyłącznie wspieraniu stylu życia fintess, ma jedynie charakter informacyjny i nie może być uznana za opinię medyczną.

5. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów

Scitec, na podstawie wyraźnej, uprzedniej i dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej będzie wysyłać newslettery dotyczące produkowanych produktów, działalności firmy, sponsorowanych sportowców i wydarzeń. W tym celu Scitec rejestruje, przetwarza i przechowuje imię i nazwisko i adres e-mail osób, które zarejestrowały się na newslettera, do momentu wycofania zgody przez osobę zainteresowaną. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie zobowiązani do zachowania poufności pracownicy działu Marketingu Scitec.

Oprócz tego, jako podmiot przetwarzający dane, The Rocket Science Group, LLC (siedziba: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, zwana dalej: „Podmiotem przetwarzającym dane”) wykonuje operacje techniczne związane z ułożeniem i wysyłaniem newsletterów i w tym celu uzyskuje dostęp do bazy danych Scitec związanej z newsletterami. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą serwerów Podmiotu przetwarzającego dane znajdujących się w państwie trzecim. Biorąc pod uwagę, że Podmiot przetwarzający dane w sposób certyfikowany, w pełni spełnia wymagania systemu ramowego Tarczy Prywatności UEUSA, zapewnia w ten sposób odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez niego przetwarzanych.

6. Prawa osób zainteresowanych

Na wniosek osoby zainteresowanej, Scitec dostarczy informacje na temat danych danej osoby, zarządzanych przez Scitec oraz przetwarzanych przez Scitec lub przez podmiot przetwarzający dane upoważniony do tego przez Scitec, o źródłach danych, o celach, podstawie prawnej, okresie zarządzania danymi, o nazwie, adresie podmiotu przetwarzającego dane oraz o jego działaniach związanych z zarządzaniem danymi. Scitec dostarczy informacje w możliwie najkrótszym czasie, ale najwyżej w ciągu 25 dni od złożenia wniosku, w zrozumiałej formie - na prośbę osoby zainteresowanej w formie pisemnej. Jeśli osoba zainteresowana w bieżącym roku nie składała jeszcze wniosku do administratora danych o udostępnienie informacji dotyczących tego samego zakresu danych, udzielanie takich informacji jest bezpłatne. Wniosek należy złożyć na piśmie do działu prawnego Scitec Kft na adres H-1138 Budapest, Váci út 178 lub wysłać na adres e-mail web@scitecnutrition.com. Osoba zainteresowana może zażądać usunięcia, zablokowania danych, oprócz tego jest uprawniona do zgłoszenia się do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji i egzekwowania praw drogą sądową.