Kérdések & Válaszok

Adatvédelmi Tájékoztató

1. Preambulum

 

A Scitec Kft. számára a személyes adatok védelme kiemelt prioritás.

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja a Scitec Kft. által üzemeltetett weboldalak látogatóinak, a Scitec Kft. által végzett marketing adatkezelések érintettjeinek, valamint a Scitec Kft. által meghirdetett állásokra jelentkező személyek teljes körű tájékoztatása a Scitec Kft. adatkezelési gyakorlatáról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége (különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése);

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

 

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

 

Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy, az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

3. Általános rendelkezések

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokat a Scitec Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.; a központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 178.; nyilvántartó bíróság: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-178132; a továbbiakban: „Scitec”) kezeli, az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján. A Scitec Kft. egyes adatkezelések során az érintett írásbeli hozzájárulása alapján különleges adatokat is felvesz és tárol.

 

A Scitec Kft. a felvett személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

A Scitec az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

 

4. A Scitec-kel történő kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

 

A Scitec minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít az interneten keresztül történő kapcsolatfelvételre. A Scitec különböző nyelvű internetes honlapjain az érintettnek lehetősége van a neve és e-mail címe megadását, és a kérdés jellegének kiválasztását követően kérdést rögzíteni. A felvett személyes adatokat a Scitec az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a kérdés rögzítését követő 3 évig kezeli. A személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak hozzáférni.

 

5. Team Scitec jelentkezések fogadása céljából kezelt személyes adatok

 

A Scitec internetes honlapján lehetőséget biztosít minden sportoló számára, hogy jelentkezzen a Scitec által támogatott Team Scitec tagok illetve bloggerek közé. A jelentkezés megfelelő elbírálásához a Scitec a jelentkező nevét, e-mail címét, Facebook oldalát illetve honlapját, születési évét, telefonszámát, súlyát, magasságát, sport eredményeit, a jelentkező által használt Scitec termékeket, a jelentkező által beszélt nyelveket, a jelentkező fényképeit és bemutatkozó szövegét, mint személyes adatokat rögzíti és tárolja.

 

A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak hozzáférni. A kezelt személyes adatokat a Scitec a jelentkezéstől számított 2 jogosult kezelni, illetve a sportolóval történő szerződéskötés esetén az együttműködés megszűnésétől számított 3 évig.

 

6. Fitnesz kérdések megválaszolása céljából kezelt személyes adatok

 

A Scitec az érdeklődők számára lehetőséget biztosít a honlapján arra, hogy fitnesszel kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel. A Scitec a kérdés megválaszolása érdekében rögzíti a feltett kérdés teljes szövegét és a kérdés típusát, az érintett személy nemét, életkorát, magasságát, testsúlyát, e-mail címét. A felvett különleges és egyéb személyes adatokat a Scitec a kérdés teljes körű, felelős megválaszolása érdekében kezeli. Az érintett a kérdés megválaszolásáról a regisztrált e-mail címére értesítést kap. Az érintett a személyes adatainak megadásával és a kérdés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Scitec a kérdés szövegét és az arra adott szakértői választ a honlapján közzéteszi, olyan módon azonban, hogy a kérdező személye azonosíthatatlan legyen.

 

A Scitec a felvett személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a kérdés megválaszolásától számított 3 évig jogosult tárolni. A felvett személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes munkatársai jogosultak hozzáférni.

 

A Scitec által adott válasz kizárólag a fitness életmód segítését szolgálja, kizárólag tájékoztató jellegű és orvosi véleménynek nem tekinthető. 

 

7. Scitec Nemzet tagsággal kapcsolatban kezelt személyes adatok

 

A Scitec a „Scitec Nemzet” hűségprogram keretében a regisztráló fogyasztók számára kedvezményre feljogosító kártyát biztosít. A regisztráció során az érintett rögzíti a nevét, lakcímét, születési idejét, nemét, telefonszámát, e-mail címét, és az általa preferált Scitec bolt adatait, ezt követően a Scitec postázza a kedvezményre jogosító kártyát a kiválasztott Scitec boltba. Az érintett személyes adatait kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak kezelni. A Scitec a megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása automatikusan a Scitec Nemzet tagság megszűnését jelenti.

 

8. Scitec termékekkel kapcsolatos vélemények fogadása céljából kezelt személyes adatok

 

A Scitec számára kiemelkedően fontos a fogyasztók véleménye, ezért internetes oldalán lehetőséget biztosít az érintetteknek az általa gyártott, forgalmazott termékekkel kapcsolatos visszajelzések küldésére. Az érintett fogyasztó a visszajelzés rögzítésekor megadja a nevét, e-mail címét, a tartózkodási helye szerinti várost, a termék típusát, az általa adott pontszámot, és a részletes véleményét. A Scitec a rögzített személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 3 évig tárolja, abból a célból, hogy indokolt esetben a visszajelzéssel összefüggésben felvehesse a kapcsolatot az érintettel. A rögzített személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak hozzáférni. Az érintett a vélemény elküldésével tudomásul veszi, hogy az a Scitec internetes oldalán az adott termékhez tartozó aloldalon bárki számára elérhetővé válik, olyan módon azonban, hogy a vélemény megfogalmazójának személyes adatai nem kerülnek közzétételre.

 

9. Hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatok

 

A Scitec az érintett kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld az általa gyártott termékkel, a működésével, az általa szponzorált sportolókkal és eseményekkel kapcsolatban. A Scitec ebből a célból a hírlevélre regisztráló érintettek nevét és e-mail címét rögzíti, kezeli és tárolja az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Marketing osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak hozzáférni.

 

10. Scitec álláshirdetésekre jelentkező érintettek személyes adatainak kezelése

 

A Scitec az álláshirdetésekre jelentkező érintettek személyes adatait, így különösen az érintett nevét, önéletrajzának és a motivációs levelének tartalmát rögzíti. A Scitec a személyes adatokat a rögzítéstől számított 2 évig kezeli abban az esetben, ha az érintettel nem létesít munkaviszonyt. Amennyiben a Scitec és az érintett között munkaviszony jön létre, a Scitec a rögzített személyes adatokat a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig, illetve kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban előírt időtartamig kezeli. A hivatkozott személyes adatokhoz kizárólag a Scitec HR és Munkaügyi osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak kezelni.

 

11. Az érintettek jogai

 

A Scitec az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Scitec a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. A kérelem benyújtható írásban a Scitec Kft. Jogi Osztályának (1138 Budapest, Váci út 178.) címezve, illetve a web@scitecnutrition.com e-mail címre történő küldéssel. Az érintett kérheti továbbá az adatok törlését, zárolását, emellett megilleti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás, valamint a bírósági jogérvényesítés joga is.