Népszerű javaslatok
Kategóriák
Oldalak
Termékek
Ingyenes kiszállítás boltjainkba országszerte
Made in EU Megbízható minőség

ÁSZF Üzleti partnereink részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SCITEC NUTRITION TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Általános szerződési feltételek

I.1. A következő Általános Szerződési Feltételek (az “ Általános Szerződési Feltételek ”) a SCITEC által előállított SCITEC NUTRITION Ügyfeleknek történő szállítására alkalmazandók, azokban az esetekben, amikor a felek között nincs részletes értékesítési, szállítási vagy hasonló szerződés hatályban.

I.2. Akkor is a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Termékek szállítására, ha bármely ajánlat, megrendelés visszaigazolása vagy hasonló dokumentum bármely más szerződési feltételre hivatkozik. Ezek az Általános Szerződési Feltételek minden más általános szerződési feltételt felülírnak. Az Ügyfél olyan beszerzési és/vagy fizetési feltételei, amelyek az Általános Szerződési Feltételeknek ellentmondóak kifejezetten elutasításra kerülnek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely kiegészítésében vagy azoktól való eltérésben írásban, szerződés formájában kell megegyezni.

I.3. A Szállító a jelen Általános Szerződési feltételeket időről időre módosíthatja; az Ügyfél a megrendelés előtt köteles az akkor hatályos változatot ellenőrizni. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása előtt a Szállító az Ügyfelet legalább 14 nap határidővel értesíti a Szállító által megfelelőnek ítélt módon, ami például elektronikus levél vagy honlap útján történhet. Ha az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Ügyfélre hátrányos rendelkezéseket nem tartalmaz, azt a Szállító az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül alkalmazhatja;

I.4. Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a jelen Szerződési Feltételek szerint jár el a Szállítótól történő rendelések során.

II Fogalom meghatározások :

II.1. A jelen Szerződési Feltételek szereplő fogalmak a következőkben meghatározott jelentéssel bírnak:

Szerződés ” jelenti az elfogadott megrendelést vagy a hasonló dokumentumot, amely a Termékek szállításával kapcsolatos és amely az Ügyfél és a Szállító között jött létre.

Incoterms 2010 DAP – Terminálon átadva ” jelenti azokat a szállítmányozási feltételeket, ahol a Szállító intézi a Termékek export engedélyezését és a megjelölt helyre történő szállításával kapcsolatos összes kockázatot és költséget viseli, de nem feladat a kirakodás. Az Ügyfél felelős az áruk kirakodásával kapcsolatos összes költségért és kockázatért, az áruk szállítási hely szerinti országban történő import engedélyezéséért;

Incoterms 2010 FCA – Bérmentesítés nélkül a Fuvarozónak ” jelenti azokat a szállítmányozási feltételeket, ahol a Szállító az Ügyfél által megnevezett fuvarozó, illetve más harmadik személy számára adja át az árut a Szállító telephelyén vagy más megjelölt helyen;

IPR ” jelenti a védjegyeket, márkajelzőket és kereskedelmi neveket, az írásos anyagokkal kapcsolatos minden szerzői jogot, terveket, mintákat vagy más munkákat, amelyek a Termékek előállításával, marketingjével és szállításával kapcsolatosak, a Termékek előállításával és marketingjével kapcsolatos összes iparjogvédelmi jogot, a Termékek marketingjével vagy értékesítésével kapcsolatos know-howt. technikai vagy más információt vagy gyakorlatot, szabadalmat, üzleti titkokat és bizalmas információt, mindenfajta regisztrációt és bejegyzési kérelmet a korábban felsoroltakkal kapcsolatban, bármely joghatóság területén a fentiekben meghatározott természetű minden jogot, valamint a tisztességtelen versennyel összefüggő összes jogot vagy a Termékek jogosulatlan használata elleni peres fellépés jogot, amely jogok minden esetben a Szállítót vagy egy vagy több kapcsolt vállalatát illetik.

Elvárt Minimális Vásárlás ” jelent 1.000 Euro értékű Terméket vagy vásárlásonként a Felek által írásban megállapodott más mennyiséget.

Termékek ” kizárólag a Scitec Csoport által gyártott (vagy gyártatott), eladott vagy értékesített termékeket jelentik, ideértve, korlátozás nélkül a Scitec Group kapcsolt vállalatai által gyártott (vagy gyártatott) eladott vagy értékesített termékeket, amelyeket az aktuális árlista tartalmaz. A Szállító saját döntése alapján a termékek gyártásával felhagyhat és az Árlistát felülvizsgálhatja, ahhoz termékeket adhat vagy arról termékeket távolíthat el.

Szállító ” jelenti a SCITEC Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (székhelye: HU-1138 Budapest, Váci út 178. Magyarország, nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-178132, adószám: 12299953-2-44.

III. Tárgya

III.1. A Szállító eladja, az Ügyfél pedig megvásárolja a Termékeket a Szerződés feltételei és a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

III.2. Az Ügyfél részére kizárólagosság vagy ehhez hasonló jog nem kerül biztosításra.

III.3. A Szerződés alapján a Szállító és az Ügyfél között kizárólag eladó és vevő és/vagy engedélyező és engedélyes jellegű kapcsolat jön létre. A Szerződés létrejötte és teljesítése során a Felek mindenkor független szerződő félként járnak el, a Szerződés egyetlen rendelkezése sem hoz létre vagy értelmezhető úgy, hogy partneri, ügynöki vagy munkáltató és munkavállaló kapcsolatot hozna létre.

III.4. A Szerződés nem hoz létre értékesítési vagy nagykereskedelmi megállapodást, továbbá semmilyen más jogot vagy engedélyt nem biztosít a felhasználónak, mint azokat, amelyek a kiskereskedelmi forgalomban a Termékek végfelhasználók és fogyasztók részére történő értékesítése során lényegesek az Ügyfél illetékessége szerinti országban. A Felek köthetnek viszontértékesítési szerződést is, amely a jogaikat és kötelezettségeiket részletesen szabályozza.

III.5. Az Ügyfél a Termékeket saját nevében és maga vásárolja és értékesíti.

III.6. Az Ügyfél a Termékeket abban a formában köteles értékesíteni, ahogy azokat átvette, és nem változtathatja meg, módosíthatja azokon a jelzéseket, márkát, címkét vagy számokat, sem nem nyithatja ki vagy változtathatja meg a csomagolást, amelyben a Terméket leszállították. A csomagolás vagy a címkék bármely módon történő megváltoztatása a Szállító engedélyével történhet.

  1. A Szállító kötelezettségei

IV.1. A Szállító az Ügyfeleket folyamatosan tájékoztatja a Termékekkel kapcsolatosan elérhető publikációkról, promóciós, használati és termék útmutatókról. Ezek az információk a Szállító honlapján érhetők el.

IV.2. A Szállító által a Szerződés teljesítése során szállított összes Termék és a bennük található összetevők forgalomba hozatalra alkalmas minőségűek és a Magyar, valamint a vonatkozó EU szabályok és/vagy szabványok szerintiek.

IV.3. A Termékek címkézése és csomagolása a hatályos Magyar és EUs előírásokkal összhangban történik.

IV.4. A Szállító a Termékek használata során felmerülő, az egészséggel kapcsolatos kockázatokat legalább az Európai Unió jogszabályai és általánosan elfogadott gyakorlata szerint értékeli. A Szállító a Termékek Ügyfél területén való felhasználásával kapcsolatosan további felvilágosítást kérhet, amennyiben az az előbb említett kockázatelemzéshez vagy a jogi regisztráció céljából szükséges.

IV.5. A Szállító visszárut saját döntése alapján fogadhat el a Felek előzetes megállapodása alapján. Nem képezhetik visszáru tárgyát az olyan Termékek, amelyek esetében a minőség megőrzési idő 1 (egy) év alatti, amelyek címkézést megváltoztatták vagy a címkéjét eltávolították, hacsak a Felek eltérően nem állapodtak meg. A Szállító visszáruként nyitott vagy megrongált csomagolású Termékeket sem fogad el.

  1. Megrendelés és szállítás

V.1. A Termékeket a Szerződéssel összhangban és a Szerződésben meghatározott határidőben kell szállítani.

V.2. A Szállító az Ügyfél által megrendelt Termékeket a Felek megállapodása szerinti kézbesítési pontra szállítja (Incoterms 2010 DAP) vagy adja át a fuvarozónak (Incoterms 2010 FCA).

V.3. A Szállító az Elvárt Minimális Vásárlással egyező vagy azt meghaladó mennyiségű Termékek Ügyfél részére történő szállítását vállalja, feltéve, hogy (i) a Termékek a megrendelés időpontjában elérhetők, (ii) a Szállító a megrendelést elfogadta és (iii) az Ügyfél nemcsak a vonatkozó megrendelés feltételeit teljesítette, hanem (iv) a jelen Általános Szerződési Feltételekkel is összhangban jár el.

V.4. Az Ügyfél a megrendelést írásban, telefaxon, elektronikus levélben vagy a Szállító honlapján (amennyiben a honlapon keresztül történő megrendelés lehetősége bevezetésre kerül) teheti meg. A Szállító saját döntése alapján telefonon is elfogadhat megrendelést. Elfogadás esetén a Szállító az Ügyfél megrendelését visszaigazolja és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás részleteiről. Az Ügyfél válaszában tudomásul veszi a Szállító visszaigazolását, ideértve a fizetési és szállítási feltételeket.

V.5. Adminisztrációs okokból a telefax megrendeléseket írásban meg kell erősíteni. Az összes megrendelésnek a Szállító rendelési eljárásai szerint kell történni és a Szállító elfogadásától függenek. Egyetlen megrendelés sem tekinthető elfogadottnak, amíg a Szállító saját döntése alapján annak elfogadásáról kifejezetten nem nyilatkozik.

V.6. Az Ügyfél bármely megrendeléstől elállhat a megrendelés Szállító általi elfogadása előtt. Az Ügyfél a Szállító által elfogadott megrendeléstől nem állhat el.

V.7. Az Ügyfél azonnal köteles írásban jelezni a Szállítónak, ha (i) a szállított mennyiségben hiány van és (ii) bármely hibát, amellyel kapcsolatosan az Ügyfél ésszerűen feltételezi, hogy a leszállított termékek hibásak voltak és amely hibák szemrevételezéssel egyértelműek. Amennyiben a Termékek mennyisége a 200 darabot meghaladja, az Ügyfél ezt a tájékoztatást a szállítástól számított öt (5) napon belül köteles megtenni. Ha az Ügyfél ezt a tájékoztatást elmulasztja, ide nem értve azon hibákat, amelyek ésszerű szemrevételezéssel nem voltak nyilvánvalók, a Termékeket úgy kell tekinteni, mint amelyek minden tekintetben a Szállító kötelezettségeivel összhangban állnak és ennek megfelelően az Ügyfelet úgy kell tekinteni, hogy a kérdéses Termékek szállítását elfogadta és a Szállító nem felel az Ügyfél irányában a szállítással kapcsolatosan. Ha az Ügyfél a Termékek szállítását visszautasítja, mert azok állítása szerint mennyiségileg vagy más okból hibásak, a Szállító amilyen gyorsan praktikusan lehetséges, megfelelő helyettesítő Termékeket szállít, amely esetben a Szállító nem tekinthető szerződésszegőnek és nincs felelőssége az Ügyfél irányában. A Szállító ésszerű véleménye abban a kérdésben, hogy a Termékek megfelelőek vagy hibásak a Felekre nézve kötelezőek.

  1. Vételár és fizetés

VI.1. A Termékek tényleges ára – a Megrendeléstől függően - helyszínre történő kiszállítási árként van az Incoterms 2010 DAP (Megnevezett Helyszínre Szállítva) paritáson vagy a teljesítés helyén fuvarozónak bérmentesítés nélkül történő átadási áron az Incoterms 2010 FCA (Bérmentesítés nélkül Fuvarozónak) paritáson vannak meghatározva.

VI.2. A Szállító a vonatkozó árakat a megrendelés napján számolja, az árak Euróban (Euro) vagy magyar forintban (HUF) kerülnek meghatározásra, hacsak ettől eltérő rendelkezés nincs, továbbá felszámításra kerül az általános forgalmi adó ha és amennyiben ez időről időre alkalmazandó.

VI.3. A teljesítéskor az Ügyfél köteles a teljes számlázott összeget megfizetni a számlában szereplő pénznemben és fizetési határidőben. A Szállító az ügyfélérték - ideértve, de nem kizárólag a megrendelés értékét és a felek közötti üzleti kapcsolat tartamát, az Ügyfél fizetési készségét és képességét és az Ügyfél előzményeket - alapján határozza meg a fizetési határidőt, amely 90 (kilencven) napot nem haladhat meg. Bank átutalás esetén az összes banki és átváltási költséget az Ügyfél fedez.

VI.4. Amennyiben a Szállító az Ügyfél részére halasztott fizetést engedélyez, a Szállító az Ügyféltől bankgarancia, anyavállalati garancia, óvadék vagy kezesség nyújtását kérheti a külön megállapodás tárgyát képező feltételek szerint az Ügyfél fizetésének biztosítékaként.

VI.5. A fizetési határidő lényegi kérdés. Ha a fizetési határidők nincsenek betartva, ez automatikusan a hibás teljesítés összes jogkövetkezményének beállását jelenti, anélkül, hogy ehhez külön felszólításra lenne szükség.

VI.6. Ha az Ügyfél esedékességekor elmulasztja a fizetést, a Szállító (i) az Ügyfelet késedelmi kamattal terhelheti meg, amely mértéke az irányadó jogszabályok által engedélyezett legmagasabb összeg – a késedelmi kamat legkisebb mértéke 1 havi EURIBOR + 2% összegének kétszerese – az utolsó egyenleg alapján, (ii) törölheti vagy késleltetheti a Termékek kiszállítását, (iii) birtokba veheti a már leszállított Termékeket, és/vagy felmondja a Szerződést. A hivatkozott birtokbavételi jog gyakorlása céljából az Ügyfél ezennel időbeli korlátozás nélkül biztosítja, hogy a Szállító, annak alkalmazottai vagy ügynökei az ingatlanaira, ahol a Termékek tárolva vannak belépjenek.

VI.7. Az Ügyfél nem tarthat vissza Szállítónak járó fizetéseket beszámítás, ellenkövetelés vagy hasonló csökkentések következtében.

VI.8. Az Ügyfél nem fizetése esetében a Szállító a követelését átruházhatja egy harmadik félre az Ügyfél kintlevő tartozásának behajtása céljából.

VII. Tulajdonjog fenntartása

VII.1. A teljesítéstől és a kár- és veszteség veszélyének átszállására tekintet nélkül a Szállító Termékeken fennálló tulajdonjogát a teljes fizetés jóváírásáig fenntartja, hacsak a megrendelés jóváhagyásában másként nem nyilatkozott. A teljes fizetés magában foglalja, korlátozás nélkül, a Szerződés alapján járó kamatok és más költségek megfizetését is.

VII.2. A Termékek szállításakor a Termékek az Ügyfél kockázatába kerülnek.

VII.3. Mindaddig, amíg a Termékek tulajdonjoga nem száll át az Ügyfélre, az Ügyfél köteles:

(i) a Termékeket a Szállító megbízottjaként, mint a Szállító letéteményese köteles tárolni;

(ii) a Termékeket (anélkül, hogy ezzel kapcsolatosan a Szállítót bárminemű költség terhelné, hacsak más írásos megállapodás nincs) az Ügyfél vagy bármely más személy minden más termékétől elkülönítetten tárolni, úgy, hogy a termék nyilvánvalóan a Szállító tulajdonaként legyenek azonosíthatók;

(iii) nem eltávolítani, megrongálni vagy eltakarni a Termékek csomagolásán vagy azokkal összefüggő jelöléseket;

(iv) a Termékeket megfelelő állapotban tárolni és a Szállító nevében a teljes vételár mértékéig minden kockázat ellen biztosítani a Szállító által elvártak szerint. Kérés esetén az Ügyfél köteles a biztosítási kötvényt a Szállítónak bemutatni.

(v) a biztosítási összeget a Szállító részére kezelni és azt más pénzeszközökkel nem keverheti össze, sem nem fizetheti banki hitelszámlára; és

(vi) biztosítéki céllal nem megterhelni a tulajdonjog fenntartás tárgyát Termékeket vagy azok tulajdonjogát ilyen céllal átruházni;

(vii) azonnal tájékoztatni a Szállítót, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, hitelezőivel megállapodást köt vagy időről időre olyan rendelkezéseket vesz igénybe, amelyek a fizetésképtelen adósok mentesülését célozzák vagy (amennyiben vállalkozás) a hitelezőivel egyezségi megbeszélést (akár hivatalosat akár informálisat) hív össze.

VIII Termékvisszahívás

VIII.1. Mindegyik Fél azonnal köteles a másik Felet azonnal tájékoztatni, amennyiben bármely olyan körülmény jut tudomásáram, amely az alábbiakra vonatkozik:

(i) bármely lényeges panasz, amely a Termékek biztonságával vagy hatásosságával kapcsolatos, beleértve bármely követelést, amely az ilyen Termékek fogyasztását követő életben, testi épségben vagy egészségben okozott kárral függ össze (vagy valószínűsíthetően az ilyen Termékek fogyasztásához kapcsolódik);

(ii) a Felek által gyártott bármely termék akár egy viszonteladó vagy bármely ország bármely közigazgatási szerv által, élelmiszerbiztonsági okok miatt történt piacról történő visszavonása;

(iii) bármely más ügy, amely a Szerződésen kívül merül fel és amelyet a közigazgatási szervek részére jelenteni kell.

VIII.2. Egy Termék visszavonásának a költsége, ideértve a helyébe lépő mennyiség költségét a Felek a következők szerint viselik:

(i) abban az esetben, ha a kérdéses Termék visszahívásának az alapvető oka az Ügyfél hanyag magatartása vagy mulasztása, hogy a Termékeket kielégítő módon tárolja, az Ügyfél;

(ii) abban az esetben, ha a visszahívás alapvető oka (a) a Szállító gondatlansága és/vagy mulasztása hogy a Szerződés feltételeivel összhangban teljesítsen vagy (b) hatósági rendelkezés, a Szállító;

(iii) abban az esetben, ha a Termék visszahívásának az oka jogszabály által megkövetelt, feltéve, hogy ez nem a VIII.2.(i) vagy VIII.2.(ii) pontokban részletezettek okokból következett be, a Felek közösen.

  1. Kapcsolattartás

IX.1. A Szállító az Ügyfél részére elektronikus levélben, postán, szövegben vagy bármely más elektronikus közlemény útján küld értesítéseket annak a kapcsolattartónak, akit az Ügyfél a Szállító részére megjelölt. Az Ügyfél kizárólagosan felelős azért, hogy az üzleti adatait és a kapcsolattartó személyét napra készen tartsa.

  1. Szellemi alkotások joga

X.1. Az Ügyfél részére a Szállító által a Termékek szállítása érdekében elérhetővé tett IPR a Szállító tulajdona marad.

X.2. Az Ügyfél az IPR-kat csak a Termékek megkülönböztetésére és reklámozása céljából használhatja a Szerződés keretein belül és a Szállító egyedüli érdekében. Az Ügyfél az IPR-kat addig használhatja, amíg az Ügyfél a Termékeket a Szerződéssel összhangban értékesíti.

X.3. Az Ügyfél az IPR-kat csak a Szerződésben foglaltak előmozdítása érdekében használhatja és tüntetheti fel és csak abban a formában és módon, miként azt a Szállító meghatározta és elfogadta. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az IPR-k Ügyfél által történő használatából származó minden jóhírnév a Szállítóra száll.

X.4. Az Ügyfél a jelen fejezetben meghatározott bármely joggal kapcsolatban harmadik személy részére további felhasználási engedélyt nem adhat és nem ruházhat át, harmadik személy a márkajelzők – sem részben, sem összességükben történő – használatára nem jogosíthat fel, ezeket a jogokat a Szerződés nem biztosítja, a további felhasználási engedélyek biztosítására, az említett jogok átruházására, illetve felhatalmazás adására való törekvések érvénytelenek.

X.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem regisztrálhatja vagy regisztráltathatja a Szállító IRP-jait (vagy olyan IPR-okat, amelyek azonosak vagy a Szállítóéval megtévesztésig hasonlók). Ha az Ügyfél a jelen pontot megsértve bármely domain nevet regisztráltat, az Ügyfél köteles – minden díj- vagy jogdíjfizetési igény nélkül – a domain nevet a Szállítótól kézhez vett felszólítást követően azonnal, térítés nélkül átruházni.

  1. Felelősség és felelősségkorlátozások

XI.1. A Szállító jogilag felel az Ügyfél irányában a Szállító gondatlansága következtében bekövetkezett életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkét. Nem áll fent a Szállító felelőssége az Ügyfél felé (i) az elmaradt jövedelemért, (ii) a Termékek használatának elvesztéséért, (iii) elmaradt üzletekért vagy elszalasztott lehetőségekért vagy (iv) bármely veszteségért vagy kárért, amelyeket nem közvetlenül a Szállító okozott vagy amelyre a Szállító ésszerűen nem számíthatott, amikor az Ügyfél a megrendelést leadta; a Szállító felelőssége a jellemző szerződéses veszteségekre és károkra korlátozott, amelyek a megrendeléskor előrelátható voltak. Kivéve azt az esetet, amikor a Szállító gondatlansága életben, testi épségben vagy egészségben okoz sérülést, a Szállító felelőssége nem haladhatja meg a kérdéses megrendelés értékének 15% egyes igényekért vagy a kapcsolódó igények sorozatáért.

XI.2. Az egyes feltételek megszegésének esetét kivéve, a gondatlan magatartásért való felelősség kizárt.

XI.3. A Szállító nem tartozik felelősséggel az Ügyfél irányába, amennyiben a Szállító a termékeket nem tudja rendelkezésére bocsátani az ésszerű ellenőrzése alatt álló körülményeken kívüli okból.

XI.4. Ha a Termékek hibásak, a Szállító késedelem nélkül saját költségére orvosolja a szerződésszegést vagy a hibát.

XI.5. Az Ügyfél ésszerű határidőn belül köteles a Szállítót tájékoztatni a szállított termékek hibájáról, miután arról tudomást szerzett. Amennyiben az Ügyfél ezt az értesítést ésszerű időn belül elmulasztja megtenni, az Ügyfél elveszti a Szállítóval szemben az ezzel kapcsolatos igénye érvényesítésének jogát, kivéve, az olyan nyilvánvaló hibákkal kapcsolatosakat, amelyekről a Szállítónak tudnia kellett volna és amely hibákat a Szállító súlyos gondatlansága vagy szándékos cselekvése vagy magatartása okozott.

XI.6. A Szállító nem felelős azon sérelmek vagy hibák orvoslásáért, amelyeket az Ügyfél magatartása vagy az Ügyfél által a Termékek szállítása érdekében adott téves tájékoztatások okoztak.

XII. Irányadó jog és joghatóság

XII.1. Ezek az Általános Szerződési Feltétekre a magyar jog rendelkezési vonatkoznak.

XII.2. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A bíróság eljárása során három választottbíróból álló tanácsban jár el. Mindegyik Fél egy választottbírót jelölhet. A felek által jelölt választottbírák választják a tanács elnökét. Az eljárás nyelve angol.

XIII. Vegyes rendelkezések

XIII.1. A Szállító az Ügyfél és a Szállító közötti Szerződést bárkire bármikor átruházhatja. Ha az Ügyfél akarja átruházni a Szállítóval kötött megállapodást, azt akkor teheti, ha ehhez a Szállító előzetesen hozzájárult.

XIV. Oszthatóság

XIV.1. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződés Feltételek vagy a Szerződés bármely részét az arra joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, az a rendelkezés módosításra vagy a jelen Általános Szerződési feltételekből és/vagy Szerződésből eltávolításra kerül, és az így megmaradó rendelkezések maradnak hatályban, hacsak ezen módosítás a jelen Általános Szerződési feltételeket és/vagy a Szerződést vagy a felek kötelezettségeit lényegesen megváltoztatná, amely esetben a jelen Általános Szerződési feltételeket és/vagy Szerződést azonnali hatállyal meg kell szüntetni.