Népszerű javaslatok
Kategóriák
Oldalak
Termékek
Ingyenes kiszállítás boltjainkba országszerte
Made in EU Megbízható minőség

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

  1. Preambulum

A Scitec Kft. számára a személyes adatok védelme kiemelt prioritás.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja a Scitec Kft. által üzemeltetett weboldalak látogatóinak, a Scitec Kft. által végzett adatkezelések érintettjeinek, valamint a Scitec Kft. által meghirdetett állásokra jelentkező személyek teljes körű tájékoztatása a Scitec Kft. adatkezelési gyakorlatáról, az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével („GDPR”), továbbá a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

  1. Általános rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokat a Scitec Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Csörsz árok köz 2.; a központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 178.; nyilvántartó bíróság: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-178132; a továbbiakban: „Scitec”) kezeli, az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján.

A Scitec az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

A Scitec az általa működtetett weboldalakon a látogatottság mérése, a látogatók viselkedésének figyelése és statisztikák készítése érdekében Google Analytics programot használ (https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu). A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.  A program használatával a Scitec főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és hogy a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

  1. A Scitec-kel történő kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok

A Scitec minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít az interneten keresztül történő kapcsolatfelvételre. A https://www.scitecnutrition.com/hu weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt az érintettnek lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, a nevének, az e-mail címének és a kérdés/üzenet szövegének megadásával, valamint a témakör kiválasztásával.

A felvett személyes adatokat a Scitec az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a kérdés rögzítését követő 5 évig kezeli. A személyes adatokhoz a Scitec szervezetén belül kizárólag a kérdés megválaszolásában – a témakörtől függően – illetékes, titoktartásra kötelezett munkavállalók, valamint a weboldal üzemeltetéséért felelős, titoktartásra kötelezett munkavállalók jogosultak hozzáférni, szűk körben.

  1. Hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatok

A Scitec az érintett kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld az általa gyártott termékkel, a működésével, az általa szponzorált sportolókkal és eseményekkel kapcsolatban. A Scitec ebből a célból a hírlevélre regisztráló érintettek nevét és e-mail címét rögzíti, kezeli és tárolja az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a Scitec szervezetén belül kizárólag a Marketing osztály illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai, valamint a weboldal üzemeltetéséért felelős, titoktartásra kötelezett Scitec munkavállalók jogosultak hozzáférni.

Adatfeldolgozóként emellett a The  Rocket  Science  Group,  LLC (székhely: 675   Ponce   de   Leon   Ave   NE,   Suite   5000,   Atlanta,   GA   30308, a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) a hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveleteket végez, és ebből a célból a Scitec hírlevél-adatbázisához hozzáfér. Az adatfeldolgozás az Adatfeldolgozó harmadik országban működő szervereinek az igénybe vételével történik. Tekintettel arra, hogy az Adatfeldolgozó igazoltan, maradéktalanul megfelel az EU-USA Adatvédelmi Pajzs keretrendszer követelményeinek, így az általa feldolgozott személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított. 

  1. Scitec álláshirdetésekre jelentkező érintettek személyes adatainak kezelése

A Scitec az álláshirdetésekre jelentkező érintettek személyes adatait, így különösen az érintett nevét, önéletrajzának és a motivációs levelének tartalmát rögzíti. A Scitec a személyes adatokat a rögzítéstől számított 2 évig kezeli abban az esetben, ha az érintettel nem létesít munkaviszonyt. Amennyiben a Scitec és az érintett között munkaviszony jön létre, a Scitec a rögzített személyes adatokat a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig, illetve kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban előírt időtartamig kezeli. A hivatkozott személyes adatokhoz kizárólag a Scitec HR és Munkaügyi osztályának illetékes, titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak kezelni.

  1. Az érintettek jogai

6.1 Tájékoztatáshoz, illetve hozzáféréshez való jog

A Scitec az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Scitec a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. A kérelem benyújtható írásban a Scitec Kft. Adatvédelmi Tisztviselőjének (1138 Budapest, Váci út 178.) címezve, illetve a dpo@scitecnutrition.com e-mail címre történő küldéssel.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Scitec módosítsa a rögzített személyes adatát. A hitelt érdemlő módosítási kérelmeket a Scitec a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

6.3 Törléshez való jog

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Scitec az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje. A Scitec a törlési kérelmeknek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem érkezésétől számított 30 napon belül eleget tesz.

6.4. Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Scitec korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Scitec adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a 6.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Scitec rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Scitec az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

6.6 Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett véleménye szerint a Scitec megsértette a hatályos adatvédelmi jogi követelményeket, akkor a 6.1 pontban jelölt elérhetőségeken felveheti a Scitec-kel a kapcsolatot, továbbá jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettet megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítés joga is, ebben az esetben az érintett választása szerint fordulhat a lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a Scitec székhelye szerinti törvényszékhez.